Zave

Warunki kupna i sprzedaży

Warunki kupna i sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI KUPNA I SPRZEDAŻY FIRMY Zave Energy Poland

 

Zave Energy Poland  (NIP 5213967295, adres kontaktowy: ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, Polska) (zwany dalej „Sprzedajcym“) to podmiot gospodarczy działający na stronie internetowej zave.pl i w sklepie internetowy www.zave.pl (dalej „sklep internetowy”).Sprzedajcy prezentuje w sklepie internetowym urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne (np. powietrzne pompy ciepła, pompy ciepła powietrze- woda, gruntowe pompy ciepła, klimatyzatory) oraz akcesoria i związane z nimi usługi instalacyjne. Poniższe ogólne warunki kupna i sprzedaży (zwane dalej „warunkami sprzedaży”) mają zastosowanie do każdego zamówienia i zakupu Kupującego (zwanego dalej „Kupującym”) w sklepie internetowym, pod warunkiem, że pisemna umowa zawarta między Sprzedawcą, a Kupującym nie świadczy inaczej.

 

Zgodnie z warunkami sprzedaży kupującym może być każda osoba fizyczna. Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, to Kupującego uważa się za konsumenta w rozumieniu mającego zastosowanie prawa konsumenckiego (dalej „konsument”).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO1.1.  Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu Internetowego, w tym prawa autorskie, prawa do nazwy, domeny internetowej, a także do grafik, wzorów formularzy, zamieszczonych logotypów (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedajcego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedajcego wyrażoną na piśmie.

 

1.2. Sprzedajcy stosuje plikI "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedajcego na urządzeniu Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach Klientów, dopasowanie treści reklamowych i analizę korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sprzedajcego. Mechanizm ten nie wpływa na urządzenie Klienta w negatywny sposób oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Sprzedajcy wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.1.3. W celu korzystania z usług oraz/lub złożenia zamówienia za pośrednictwem platformy Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.


1.4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedajcego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszającym dobra osobiste osób trzecich.


1.5. Sprzedajcy oświadcza, iż publiczny charakter sieci internetowej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem wykorzystania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe chroniące dane użytkownika korzystającego z internetu. Sprzedajcy nigdy nie zwróci się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.


1.6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedajcego, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedajcego; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

2. ZAMÓWIENIA2.1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedajcego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.


2.2. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającemu możliwość zdalnej prezentacji jego produktów oraz zaproszenie Użytkowników do złożenia zapytania dotyczącego zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów („zamówienie”).


2.3. Klient może składać zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


2.4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. 2.5 W celu korzystania ze sklepu internetowego Sprzedajcego Kupujący powinien posiadać:

a) dostęp do Internetu

b) aktualną wersję obsługiwanej przeglądarki (Opera, Chrome, Firefox, Edge, Brave, Safari, lub inną)

c) aktualną wersję oprogramowania anty-wirusowego.Jeśli Kupujący potrzebuje dodatkowych informacji lub pomocy (np. konsultacji dotyczących instalacji, kompatybilności z innymi urządzeniami, aktywacji niektórych funkcji itp.), może skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@zave.pl , dzwoniąc pod numer +48732123393, lub za pośrednictwem internetowego kanału obsługi klienta sklepu internetowego.

 

2.6. Zapoznając się z niniejszymi warunkami sprzedaży w sklepie internetowym oraz poprzez kliknięcie przycisku „Przeczytałem i zgadzam się z warunkami” Kupujący potwierdza, że zgadza się z warunkami sprzedaży obowiązującymi przy zakupie dokonywanym na podstawie danego zamówienia. Umowa wchodzi w życie z chwilą wpływu należności na rachunek bankowy sklepu internetowego.

 

2.7. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest Sprzedający. Sprzedający informuje, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. przed zawarciem umowy oraz do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Sprzedający będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego (lub osoby/osób reprezentujących Kupującego) w celu realizacji zamówienia, w tym do rozliczenia transakcji, dostawy towaru oraz realizacji obowiązków podatkowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest to warunkiem zawarcia umowy. Podane dane mogą być przekazywane innym podmiotom zaangażowanym w realizacje umowy oraz wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, w tym: firmom kurierskim, pocztowym, bankom, biurom księgowym i innym. Podane dane nie będą wykorzystywane do marketingu bezpośredniego lub profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia roszczeń Kupującego, Sprzedawcy oraz zobowiązań podatkowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do dotyczących go danych, prawo do żądania by dane zostały poprawione, usunięte albo by ich przetwarzanie było ograniczone (chyba, że stoi temu na przeszkodzie prawo lub słuszny interes Sprzedającego), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego/jej danych, prawo do zażądania przeniesienia przetwarzanych danych dostarczonych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że naruszono prawa przyznane przez przepisy o ochronę danych.2.8. Zgodnie z postanowieniem polskiego kodeksu cywilnego i warunkami sklepu internetowego, umowa między sprzedającym, a kupującym zostaje zawarta, gdy sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia kupującego oraz zamówienie zostanie opłacone przez kupującego. Ponadto warunki sklepu internetowego oznaczają, że sprzedający jest zobowiązany do powiadomienia kupującego o akceptacji lub odrzuceniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych.

W związku z powyższym dodatkowa umowa nie jest obowiązkowa, ponieważ umowa jest zawierana faktycznie, gdy zamówienie zostanie opłacone przez kupującego. Umowa zawiera wszelkie postanowienia oraz warunki sklepu internetowego, wszelkie kwestie które nie zostały zawarte w regulaminie sklepu internetowego reuglowane są przez kodeks cywilny.

Dodatkowa umowa nie jest wymagana dla transakcji między sprzedawcą a kupującym pompy ciepla.

Ponadto faktura VAT jest jedynie dokumentem rachunkowym i nie stanowi potwierdzenia istnienia umowy między stronami zawierającymi konkretne zlecenie. Potwierdzeniem zawarcia umowy kupna i sprzedaży jest opłacenie faktury VAT przez kupującego.

 

2.9 Sprzedający potwierdzi zamówienie jedynie w przypadku, gdy kupujący opłaci zamówienie w całości (100% kwoty widniejącej na fakturze VAT), chyba, że strony postanowiły inaczej.2.10 W przypadku, gdy Sprzedający odrzuci zamówienie Kupującego, to wpłata dokonana przez Kupującego zostanie zwrócona za pośrednictwem odpowiedniego operatora płatności, o którym mowa w punkcie 5.2 w terminie do 3 dni roboczych od momentu powiadomienia Kupującego o odrzuceniu zamówienia. Powiadomienie o odrzuceniu zamówienia zostanie przekazane drogą eletktroniczną (email).

 

 

3. WYMIANA TOWARU

 

3.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaoferowania zmiany w zamówieniu kupującego z powodu ograniczonej dostępności towaru lub jego odrzucenia. Sprzedający powiadomi kupującego o wszelkich zmianach przed realizacją zamówienia kupującego. Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia lub odrzucenia zmian pocztą elektroniczną w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia od sprzedającego. Jeżeli kupujący nie dopełni tego obowiązku, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i nie zrealizować złożonego zamówienia, a płatność doknaną przez klienta zwrócić w ciągu trzech dni roboczych.

 

 

4. CENY TOWARÓW

 

4.1. Ceny podane są przy prezentowanych towarach dostępnych w sklepie internetowym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w przypadku zmian kursów walut, opłat bankowych, kosztu zakupu towaru lub robocizny, a także w związku z działaniami rządowymi oraz z innych przyczyn niezależnych od sprzedawcy. Jakakolwiek zmiana ceny nie wpływa na zamówienia już dokonane które zostały przez sprzedającego zaakceptowane, a przez klienta opłacone.

 

4.2. Ceny przy prezentowanych towarach zawierają podatek VAT.

 

4.3. O ile w prezentacji towaru nie określono inaczej, ceny nie obejmują kosztów dostawy, rozładunku, montażu lub magazynowania towaru ani, lub innych opłat związanych z towarem, koszty te ponosi Kupujący. 

5. PŁATNOŚCI5.1.  Płatność za zamówiony towar następuje w formie 100% przedpłaty, niezależnie od wybranej przez Kupującego formy płatności. Płatności dokonywane są w Polskich złotych.5.2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

   a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu PayPro o dokonaniu płatności przez Klienta)

  b) kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), płatność obsługiwana przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu od PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).5.3. W przypadku wyboru płatności o jakiej mowa w punkcie 5.2, klient po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności, którego wybrał w toku składania zamówienia, gdzie powinien dokonać niezwłocznie płatności. 


 

6. WARUNKI DOSTARCZENIA

 

6.1. Standardowo towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , a dostawa odbywa się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. Czas dostawy to 2 – 5 dni roboczych. Dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polski odbywają się tylko po uzgodnieniu z klientem.

 

6.2. Jeśli Kupujący oczekuje przyspieszonej dostawy, Kupujący ponosi koszty związane z przyspieszoną dostawą (dostawa ekspresowa i inne usługi). W pozostałych przypadkach koszty dostawy ponosi strona zobowiązana do dokonania takiej płatności w sklepie internetowym. Jeśli koszty związane z dostawą ponosi Kupujący, odpowiednia cena jest również wskazana w zamówieniu towaru.

 

6.3. Sprzedający samodzielnie decyduje, w jaki sposób najlepiej będzie dostarczyć towar.

 

6.4. Gdy towar jest gotowy do wysyłki, Sprzedający wysyła Kupującemu pisemne powiadomienie (e-mailem lub SMS-em), wskazując przewidywany czas dostawy towaru. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru w terminie 2 - 5 dni roboczych po przesłaniu Kupującemu zawiadomienia o spodziewanej dostawie towaru, a Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru towaru.

 

6.5. Ryzyko przypadkowej utraty i/lub uszkodzenia towaru oraz inne związane z tym ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru (doręczenia). Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, ryzyko przypadkowej utraty i/lub uszkodzenia towaru oraz inne związane z tym ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą, gdy Sprzedający wypełnił należycie swoje zobowiązanie dostarczenia towaru Kupującemu.


6.6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedający skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.


6.7. Kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu i sprawdzenia, czy żadne części nie są uszkodzone i czy wszystko odpowiadają zamówieniu. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Kupujący odnotowuje na piśmie wszelkie wady wskazujące na uszkodzenie towaru w trakcie dostawy, a także inne widoczne rozbieżności, które kupujący zauważył lub powinien był zauważyć przy odbiorze towaru oraz niezwłocznie powiadomi o tym fakcie sprzedawcę. W przypadku innych wad lub niezgodności, kupujący ma prawo do składania reklamacji tylko wtedy, gdy takie reklamacje zostaną przesłane sprzedającemu na piśmie (pocztą elektroniczną) w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania towaru. Sprzedający odpowie na złożoną reklamację w przeciągu 14 dni. W przypadku naruszenia przez kupującego któregokolwiek z postanowień punktu 6.7, sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia roszczeń kupującego zwiazanych z towarem lub jego dostawą.

 

6.8. Z zastrzeżeniem z punktu nr 9. zamówione przez Kupującego towary podlegają zwrotowi lub wymianie w ciągu 14 dni zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Kupujący który wyraził chęć odstąpienia od umowy zakupu towaru musi o tym poinformować sprzedawcę niezwłocznie drogą elektroniczną (kontakt@zave.pl)."

 

 

7. ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU PRZEZ KUPUJĄCEGO

 

7.1. Jeżeli kupujący nie odbierze dostarczonego towaru w terminie określonym przez Sprzedającego, kupujący ponosi wszelkie koszty związane z dostawą (w tym nieprzewidziane koszty magazynowania dostarczonego towaru).

 

7.2. Jeżeli kupujący zwleka z odbiorem towaru o więcej niż trzydzieści (30) dni od momentu, gdy sprzedający powiadomił kupującego o przybyciu towaru, sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części, zawiadamiając o tym kupującego (drogą elektroczniną) i domagając się odszkodowania za straty poniesione z powodu naruszenia umowy przez kupującego, tj. nie odebrania przesyłki.

 

 

8. PRAWO WŁASNOŚCI8.1. Własność towaru przechodzi na kupującego po całkowitym zapłaceniu za towar i dokonaniu wszelkich związanych z tym płatności na rzecz sprzedającego.

 

8.2. Przed przeniesieniem własności kupujący nie jest uprawniony do składania przyrzeczeń ani zastawów na towarach sprzedawcy, a takie przyrzeczenia lub zastawy nie są dla sprzedającego wiążące.

 

 

9. GWARANCJA

 

9.1. Sprzedajcy udziela na zakupiony towar gwarancji obowiązującej wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

9.2. Gwarancji na wady towarów i materiałów, które nie są spowodowane normalnym zużyciem lub zaniedbaniem ze strony Kupującego, można dochodzić wyłącznie zgodnie z procedurą wskazan w 9.2.1. i 9.2.2.

 

9.2.1. Pełna gwarancja: obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towary zakupione wraz z usługą montażu świadczoną przez sprzedawcę objęte są pełną gwarancją. Aby skorzystać z gwarancji, kupujący musi w okresie gwarancyjnym powiadomić sprzedawcę o wadzie i podać dokładny opis wady. Powiadomienie musi zostać przekazane drogą elektroniczną (email). W przypadku pełnej gwarancji sprzedajcy ponosi koszty związane z usunięciem usterek i transportem towaru do sprzedajcego lub jego autoryzowanego partnera serwisowego. Z reklamowanego towaru należy usunąć wszystkie zbędne wyposażenie. 

 

9.2.2. Ograniczona gwarancja: ważna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkie towary zakupione od sprzedawcy bez usługi instalacyjnej, ale zainstalowane przez certyfikowanego instalatora, który posiada następujące dokumenty: zezwolenie na obsługę stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz pomp ciepła, a także certyfikat zawodowy mechanika chłodniczego co najmniej II stopnia. Ograniczona gwarancja dotyczy również części zamiennych i akcesoriów zakupionych w sklepie internetowym. Aby skorzystać z ograniczonej gwarancji, kupujący musi w ciągu 3 (trzech) miesięcy od zakupu towaru przedłożyć sprzedajcemu protokół instalacji podpisany przez instalatora zaakceptowanego przez sprzedajcego oraz zlecenie płatnicze potwierdzające płatność za instalację na adres mailowy kontakt@zave.pl. W przypadku roszczenia gwarancyjnego kupujący jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym do powiadomienia sprzedawcy o wadzie i dostarczenia dokładnego opisu wady. W przypadku ograniczonej gwarancji, obowiązek gwarancyjny sprzedajcego obejmuje wymianę jedynie wadliwego towaru, części zamiennych lub akcesoriów poprzez dostarczenie nowego produktu(-ów) kupującemu i nie obejmuje żadnych innych kosztów (np. kosztów wykrycia wady, kosztów transportu, opłaty za naprawę, instalacji itp.). Ograniczona gwarancja obejmuje maksymalnie dwa (2) przypadki gwarancyjne (tj. przypadki dotyczące dwóch wad) dla każdego dokonanego zakupu, a kupującemu nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia gwarancyjne wobec Sprzedajcego po dostarczeniu przez niego nowego elementu produktu, który zastępuje uszkodzoną część wadliwego towaru.

 

9.3. Okres gwarancji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące liczone dnia dostarczenia towaru kupującemu. 

 

9.4. Gwarancja jest ważna tylko w przypadku, gdy:

 

9.4.1. towar został zainstalowany przez sprzedajcego lub przez instalatora zaakceptowanego przez sprzedajcego (kupujący jest zobowiązany do udowodnienia tego za pomocą certyfikatu instalacji podpisanego przez odpowiedniego usługodawcę oraz polecenia zapłaty potwierdzającego płatność za usługi);

 

9.4.2. towar został zainstalowany zgodnie z instrukcją instalacji zakładu produkcyjnego. Wszystkie instrukcje instalacji zostaną udostępnione kupującemu po wysłaniu zapytania na adres mailowy kontakt@zave.pl;

 

9.4.3. towar był regularnie konserwowany przed wystąpieniem wady;

 

9.4.4. towar był używany zgodnie z instrukcjami sprzedajcego i instrukcją obsługi producenta;

 

9.4.5. wada nie jest wynikiem normalnego zużycia;

 

9.4.6. wada nie jest wynikiem działania umyślnego lub zaniedbania kupującego lub osoby trzeciej.

 

9.5. Kupujący musi skontaktować się ze sklepem internetowym najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady towaru, korzystając z danych kontaktowych: kontakt@zave.pl. W przypadku naruszenia obowiązków kupującego związanych z obsługą gwarancyjną sprzedajcy ma prawo do odstąpienia naprawy/wymiany gwarancyjnej.

 

9.6. Wszystkie wadliwe towary i/lub ich części po wymianie stają się własnością sprzedajcego. Dlatego należy je bezzwłocznie zwrócić sprzedajcemu.

 

9.7. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo sprzedajcy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie poniesione przez kupującego.

 

9.8. Jeżeli kupujący w sposób wyraźny wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy, sklep internetowy nie musi zwracać konsumentowi kosztów przekraczających koszty związane ze zwykłym sposobem dostawy.

 

9.9. Gwarancja sprzedajcego lub producenta oferowana na produkty nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

 

– siła wyższa. Awarie spowodowane zjawiskami naturalnymi;

– niewłaściwe użytkowanie;

– naturalne zużycie produktów i komponentów;

– instalacja przez niekwalifikowanej osoby/firmy;

– naprawa, konserwacja lub unowocześnianie produktu przez osobę nieposiadającą wymaganych kwalifikacji lub na jej odpowiedzialność;

– nieostrożne lub niedbałe korzystanie z produktu;

– niemożność zidentyfikowania pochodzenia produktu (według numeru seryjnego);

– usterki spowodowane wahaniami napięcia w sieci domowej kupującego.

 

9.10. Uznaje się, że coroczny dwukrotny serwis konserwacyjny został przeprowadzony, gdy wszystkie pola w odpowiedniej sekcji niniejszego załącznika zostały wypełnione, podano imię i nazwisko technika, imię i nazwisko użytkownika, datę wykonania pracy oraz obydwie strony złożyły podpisy. Jeżeli przynajmniej jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony lub klient zrezygnuje z corocznej dwukrotnej konserwacji urządzenia, gwarancja wygasa.

 

9.11 W stosunku do kupujących nie będących konsumentami indywidualnymi strony wyłączają rękojmie.


9.12 W przypadku problemów technicznych z urządzeniami firmy Samsung należy kontaktować się z pomocą techniczną firmy Samsung. Samsung Electronics Polska sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta www.samsung.com.pl tel.: 0-801-172-678, fax.: (22) 6074448 adres do korespondencji: 02-676 Warszawa; ul. Postępu 14


Standardowy okres gwarancji dla urządzeń Samsung wynosi:

a) dla urządzeń klimatyzacyjnych — 36 miesięcy od daty montażu i uruchomienia urządzenia klimatyzacyjnego, lecz nie dłużej niż 7 lat od daty produkcji, wyłączając koszty wymiany, transportu oraz inne koszty dodatkowe (czynnik chłodniczy itp.) po okresie 24 miesięcy.

b) dla sprężarek urządzeń klimatyzacyjnych — 60 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia klimatyzacyjnego, lecz nie dłużej niż 7 lat od daty produkcji, wyłączając koszty wymiany, transportu oraz inne koszty dodatkowe (czynnik chłodniczy itp.) po okresie 24 miesięcy.


 

10. SIŁA WYŻSZA

 

10.1. Sprzedajcy nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań umownych z powodu siły wyższej, takiej jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna, strajk, zmiany w przepisach prawnych, działania lub zaniechania ze strony producenta lub przewoźnika, lub jakiekolwiek innych okoliczności niezależnych od sprzedajcego, których sprzedajcy nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy.

W takim przypadku termin wykonania jego zobowiązania ulega wydłużeniu o okres w którym wyżej wymienione okoliczności.

 

10.2. W przypadku działania siły wyższej sprzedajcy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić kupującego o takich okolicznościach i ich przewidywanym czasie ich trwania, nie później niż w ciągu 10 dni od ich wystąpienia.

 

 

11. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

11.1. Prawa i obowiązki określone w sekcji 11 dotyczą wyłącznie konsumentów indywidualnych (osoby fizyczne).

 

11.2. Konsument ma prawo do zwrotu zamówionego towaru Sprzedawcy bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru. Konsument jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów prawa i regulacji mających zastosowanie do korzystania z towaru w trakcie 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy oraz do utrzymania towaru w dobrym stanie.

 

11.3. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszej sekcji, konsument zobowiązany jest złożyć  pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można wysłać do sprzedajcego na adres: ul. Cybernetyki 10, Warszawa 02-677; oraz na adres e-mail: kontakt@zave.pl.

 

11.4. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy uważa się za ważne, jeżeli Sprzedajcy otrzyma je w ciągu czternastu (14) dni od wydania towaru. Sprzedajcy niezwłocznie poinformuje konsumenta o otrzymaniu oświadczenia pocztą elektroniczną.

 

11.5. W przypadku odstąpienia od umowy konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu sprzedawcy towaru w stanie, w jakim go otrzymał, nie później jednak niż czternaście (14) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Cybernetyki 10, Warszawa 02-677. W przypadku, gdy ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy Sprzedajcemu byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedajcemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jeżeli konsument nie zwróci towaru lub nie udostępni go w terminie określonym powyżej prawo do zwrotu towaru uważa się za wygasłe.

 

11.6. Sprzedajcy jest zobowiązany do zwrotu wszystkich płatności otrzymanych za zakupiony przez konsumenta towar (w tym kosztów transportu) w terminie siedmiu (7) dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedajcy dokonuje zwrotu przewidzianego w niniejszym punkcie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument.

 

11.7. Bez uszczerbku dla postanowień powyższego punktu, Sprzedajcy ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy do czasu, gdy konsument zwróci sprzedajcemu zamówiony towar,  złoży dowód potwierdzający odesłanie towaru lub udostępni go zgodnie z postanowieniami punktu 11.5.

 

11.8. Zgodnie z niniejszymi warunkami sprzedaży konsument ponosi wszelkie bezpośrednie koszty (w tym między innymi koszty przesyłki) związane ze zwrotem towaru dostarczonego konsumentowi.

 

11.9. W celu zwrotu towaru należy złożyć wniosek o odstąpienie od zakupu towaru. Wzór takiego wniosku można znaleźć tutaj: wniosek o odstąpienie od zakupu towaru i przesłać go na adres e-mail kontakt@zave.pl  nie później niż do 14 dni od otrzymania towaru.

 

11.10. Jeśli zamówienie zostanie zwrócone w części, opłata wysyłki zapłacona przy zamówieniu musi zostać zwrócona proporcjonalnie do liczby zwracanych produktów.

 

11.11. Jeżeli towar był używany do innych celów niż przeznaczone przez producenta według instrukcji obsługi urządzenia albo nosi ślady użytkowania, sklep internetowy ma prawo do nie przyjęcia zwrotu towaru lub do zwrotu jego wartości pomniejszonej o stan w którym towar się znajduje.

 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE12.1. Sprzedajcy ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Kupującymi, będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego.


12.2. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.


12.3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


12.4. Sprzedajcy informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedajcy informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).12.5. Sprzedajcy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedajcego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Konsumenta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.12.6. Umowy ze Sprzedajcym oraz z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.


12.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.08.2022 r.